JURIDISCHE MEDEDELINGEN

Hieronder vindt u een overzicht van de diverse wettelijk verplichte mededelingen
Gebruiksvoorwaarden website

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van KDL Taxi. De website verschaft informatie over de dienstverlening van KDL Taxi. Het gebruik van de website houdt automatisch de aanvaarding in van deze voorwaarden op het ogenblik dat de bezoeker gebruik maakt van de website. Bijgevolg dient de gebruiker de Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen iedere maal hij zich voorneemt de website te gebruiken, daar de Gebruiksvoorwaarden gewijzigd kunnen zijn.

Het gebruik van bepaalde op de website aangeboden diensten, zoals bijvoorbeeld een prijsaanvraag of een online reservatie,  is onderworpen aan bijzondere voorwaarden die de huidige Gebruiksvoorwaarden vervangen, vervolledigen en/of wijzigen. Daarom dient de gebruiker eveneens de overeenstemmende bijzondere voorwaarden grondig te lezen.

De website is een originele creatie waarvan zowel de structuur als de inhoud beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten. De bescherming van de privacy aangaande de eerbiediging van de persoonsgegevens wordt toegelicht in de privacy policy. De voorwaarden waaronder de aangeboden data gebruikt mogen worden, worden toegelicht in de data policy. Wat betreft de aansprakelijkheid van KDL Taxi wordt verwezen naar de disclaimer.

KDL Taxi behoudt zich het recht voor om ten alle tijde de website te wijzigen of tijdelijk of permanent te schorsen, zonder voorafgaande kennisgeving of zonder recht op enige schadevergoeding. KDL Taxi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, directe of indirecte, voortvloeiend uit het gebruik of de niet beschikbaarheid van de website, noch van de op de website aangeboden diensten en in het algemeen voor elke gebeurtenis die verband houdt met de webiste.

Andere sites kunnen vrij linken naar de start pagina (home page) van de website, niet naar specifieke onderdelen. Alle gebruikers van de website verplichten zich ertoe de website overeenkomstig het recht en deze Gebruiksvoorwaarden te gebruiken.

Het verlenen van toegang tot de website is in principe van onbepaalde duur. De gebruiker kan met de verantwoordelijke van de website contact opnemen door een e-mail te sturen naar koen@kdltaxi.be.  Copyright KDL Taxi.